nanoCAD Construction

Šta je nanoCAD Construction?

NanoCAD Construction je samostalan projektantski alat koji poseduje veliku biblioteku standardnih objekata, kao i specijalne alate napravljene tako da automatizuju i ubrzaju projektovanja objekata u AEC industriji. nanoCAD Construction je baziran na MultiCAD platformi, koja je dostupna članovima nanoCAD Developers kluba kao MultiCAD API i MultiCAD.NET API.

nanoCAD Construction izgleda kao nanoCAD obogaćen velikim brojem alata koji se nalaze u "Construction" meniju. Nemojte da Vas zavara činjenica da je ceo dodatak stao u jedan meni, ali uz ovaj dodatak dolazi i detaljno uputstvo koje je će te često konsultovati da bi ste iskoristili sve mogućnosti nanoCAD-a Construction.

U srcu nanoCAD-a Construction je široko prihvaćen parametarska mašina koja radi preko nanoCAD CAD platforme. nanoCAD Costruction omogućava automatizaciju pojedinih koraka, striktno prateći želje projektanta, omogućavajući inženjerima da se koncentrišu na kreativni deo projektovanja. nanoCAD će Vam pomoći da napravite inovativne projekte, smanjite mogućnost greške i uštedite vreme.

Ko može da koristi nanoCAD Construction?

nanoCAD Construction je razvijen prvenstveno za arhitekte, konstruktivce i tehničare, u cilju da automatizacijom procesa projektovanja u različitim segmentima AEC industrije ubrza rad uklanjanjući dosadne rutine i ponavljanja pojedinih koraka.

Podrška za *dwg format

nanoCAD Construction čuva sve crteže u *.dwg formatu. Korisnik može da bira verziju *b+.dwg formata u kojoj želi da snimi. DWG je osnovni format u nanoCAD-u Construction.

2D mogućnosti

nanoCAD platforma sadrži sve potrebne alate za crtanje u 2D ravni. nanoCAD Construction je namenjen za izradu finalnih crteža, u skladu sa prihvaćenim standardima, ali može biti korišćen za crtanje od nule. Uobičajeni alati omogućavaju izradu crteža bilo koje složenosti, njihovo uređivanje, izmenu, dodavanje kota, teksta, rastera itd. Postoje različita podešavanja slojeva, kotnih i tekstualnih stiloca, tipova linija, jedinica i granica crteža. Privlačenja objekata, upravno i polarno praćenje, u kombinaciji sa ostalim režimima nude udobno radno okruženje. Štampanje je moguć iz modela ili prostora papira.

Elementi crteža

a Osnovna namena nanoCAD-a Construction je priprema projektne dokumentacije u skladu sa lokalnim standardima. Program poseduje veliki broj mogućnosti prilagođavanja pojedinih elemenata. Ovi alati automatizuju postupke kreiranja fasada, osnova, preseka i detalja. Glavne grupe ovih mogućnosti su:

 • Okviri crteža i nazivi crteža/pečati;
 • Koordinatne ose, upravna i polarna polja koordinatnih osa;
 • Crtanje i uređivanje zidova u osnovi;
 • Crtanje i ubacivanje vrata, prozora i baza iz šablona;
 • Rad sa prostorima, doadvanje objašnjenja, obračuni materijala;
 • Visinske kote;
 • Napomene;
 • Oznake preseka i pogleda;
 • Uređivanje tehničkih zahteva;
 • Projektovanje skrivenih prekida;
 • Određivanje trajnih spajanja;
 • Baza parametarskih elemenata.

SPDS_1_Sample.png

Arhitektonski crteži

Arhitektonski modul nanoCAD-a Construction omogućava razradu planova uz pomoć specijalnih alata i objekata:

 • Pravolinijski i krivolinijski zidovi koji se automatski spajaju;
 • Korisnički definisani šabloni zidova (geometrija, atributi, slojevi zidova itd);
 • Alati za uređivanje zidova (odsecanje, prekidanje, spajanje) uz pomoć komanti ili gripova;
 • Ubacivanje prozora i vrata koristeći postojeću bazu blokova;
 • Crtanje prostorija i prostora u osnovi, prilagođavanje oznaka prostorija;
 • Automaska kalkulacija i kreiranje oznaka prostoja;
 • Ubacivanje nameštaja iz baze programa.

SPDS_2_Floor.pngSPDS_3_Room.png

Dodatne projektantske alatke

Pomoćne alatke za arhitekte i inženjere:

 • kreiranje šrafura u *.pat datotekama;
 • Kreiranje i proračun šablona polja;
 • Kreiranje potpuno podesivih polja objekata;
 • Statički proračuni greda;
 • Interni digitron;
 • Proračun geometrijskih karakteristika korisnički definisanih oblika.

Parametri u objektima

Objekti u nanoCAD-u Construction poseduju jedinstvene mogućnosti koji služe za lakšu interakciju između korisnika i objekta. Objekti sadrže više grafičkih primitiva koje funkcionišu kao celina. Specijalni gripovi služe za razvlačenje, rotaciju ili pomeranje objekata.Pored toga, komande mogu biti pokrenute iz kontekstnog menija. Tako, na primer, možete dodati pokazivač, postaviti tekst u ogledalu ili promeniti stil strelice pomoću specijalnih gripova.

SPDS_4_Grips.png

nanoCAD Construction objekti prate strogo definisana pravila za svaki pojedinačan tip objekt. Ova pravila su nazvana ponašanja objekta i ona automatizuju izmenu objekta i unošenje ispravki u crtež, a samim tim obezbeđuju bolju projektnu dokumentaciju.

Svaki nanoCAD Cosntruction objekat je u potpunosti parametarski. To znači da svaki deo objekta - primitiva (poput linije, vrhova, teksta) imaju parametre koji definišu njihovo ponašanje na crtežu. Izmene ovih elemenata mogu da utiču kako na pojedinačan objekat, tako i na sve objekte na crtežu.

SPDS_5_Params.png

nanoCAD Construction je idalan alat za obezbeđivanje poštovanje i internih standarda koji su u vezi sa izradom projektne dokumentacije. Tako, na primer, korisnici se mogu naterati da koriste predefinisane nazive slojeva, teksturalne stilove, stilove kotiranja itd.

Razmenra prikaza objekata

Projektna dokumentacija sadrži veliki broj crteža koji imaju različitu razmeru. nanoCAD Construction omogućava promenu razmere prikaza objekata u samo dva klika. Tako se izbegava kreiranje većeg broja stilova kotiranja i teksta. Promenom razmere prikaza nanoCAD-ovih objekata, u isto vreme se menjaju visine teksta, veličina kota, tipova linija itd.

Promena razmere pri prikazu objekata može biti primenjena u prostoru modela i u prostorima papira.

Okviri crteža i tablice

nanoCAD Construction poseduje alate za postavljanje okvira stranica i tablica u skladu sa ISO, DIN i IS standardima. Šabloni okvira i tablica se nalaze u bazi programa i mogu biti jednostavno menjane i prilagođavane potrebama projektanta.

 SPDS_6_Stamp.png

 

 Tablice i izveštaji

U okvriu nanoCAD Construction programa se nalaze standardni formati tabela, ali ugrađeni uređivač tabella je veoma moćna alatka za kreiranje tablica bilokoje složenosti. Neke od njegovih mogućnosti su:

 • Stilovi ćelija (stil teksta, poravnanje, debljina linija, zaokruživanje vrednosti);
 • Zaglavlja i podnožja tabela;
 • Kalkulacije u okviru tabela;
 • Korišćenje klipborda i direktna interakcija sa MS Excel-om i Open Office-om;
 • Iscrtavanje ivica;
 • Direktno uređivanje tabela na crtežu.

nanoCAD Construction može da konvertuje AutoCAD-ove tabele, kao i tabele nacrtane od linija.

SPDS_7_Table.png

Tablični izveštaji se koriste za kreiranje lista i specifikacija koje se generišu iz objekata na crtežima, npr. iz podataka o prostoriji na osnovi. Izveštaji se mogu generisati uz pomoće podataka iz bilo kojeg objekta na crtežu - linije, zidova, nanoCAD-ovih blokova ili vaših blokova sa atributima.

Glavna prednost ovih izveštaja je to da se oni automatski osvežavaju kako menjate objekte za koje ste pravili izveštaj. Pored toga, ovi izveštaji se mogu snimiti kao šabloni za korišćenje u drugim projektima i crtežima. Korišćenje ove funkcije ne zahteva od korisnika bilo kakvo znanje programiranja.

Biblioteke parametarskih objekata

Biblioteka parametarskih objekata koja dolazi sa nanoCAD-om sadrži standardne objekte i šablone:

 • Betonske temelje, grede i stubove;
 • Čelične profile (ISO, IS, DIN, GOST);
 • Zavrtnjeve (ISO, DIN, IS, CSN, PN/M, GOST);
 • Šablone za zidove, prozore i vrata;
 • Šablone okvira crteža  i tablica;

SPDS_8_Library.png

Svaki parametarski objekat poseduje tabelu sa pregledom veličina, garafičkim prikazom i načinom prikaza na crtežu. Baza je otvorenog tipa i može biti uređivana preko ugrađenog programa MechWizard. Ovaj alat se koristi za pravljenje ili izmenu parametarskih objekata.

SPDS_9_MechWizard.png

Bilo koja firma može instalisati MS SQL Server i omogućiti centralno upravljanje ovim bazama i prostup svim korisnicima.

Lokalizacija nanoCAD-a Construction

nanoCAD Construction dozvoljava izmene velikog broja objekta, šablona i podešavanja, tako da ispuni zahteve bilo kojeg standarda. Neka od podešavanja koja mogu biti prilagođena su:

 • Stilovi kotiranja;
 • Stilovi teksta i fontovi;
 • Šabloni okvira i tablica;
 • Boje i parametri objekata na crtežu;
 • Tabele i šabloni izveštaja.
 • Šabloni arhitektonskih objekata (višeslojne konstrukcije, prozori, vrata, nameštaj);

MechWizard omogućava pravljenje parametarskih objekata poput čeličnih profila, armirano-betonskih konstrukcija, itd.U stvari, MEchWizard može biti korišćen za kreiranje visoko softisticiranih parametarskih objekata koji mogu biti korišćeni u nekoj od nanoCAD-ovih vertikala. Ako ni to nije dovoljno, nanoCAD Construction poseduje i .NET, C++ i LISP API i može biti proširen sa dodacima koje sam korisnik napravi.

Prednosti korišćenja nanoCAD Construction programa

nanoCAD Construction je idelan alat za izradu projekatne dokumentacije u skladu sa standardima i pravilnicima.

nanoCAD je instuitivan alat čije korišćenje ne zahteva obuku korisnika. Možete da počnete da ga koristite odmah nakon instalacije.

Uz nanoCAD Construction, inženjer može da se posveti procesu projektovana, bez potrebe da gubi vreme na tehničke delove ovog procesa.