nanoCAD Construction Site

nanoCAD Construction Site

nanoCAD Construction Site je CAD alat koji kombinuje mogućnosti nanoCAD-a Cosntruction i nanoCAD-a Plus sa naprednim alatim za izradu projekata organizacije gradilišta i planiranja procesa izgradnje objekata.

nanoCAD Construction Site je specijalno dizajniran tako da automatizuje izradu crteža za izradu projekata upravljanja gradilištom. Program je idealna za kombinovanje grafičkih i proračunskih zadataka, sve uz pomoć velike baze objekata. Koristeći nanoCAD Construction Site, inženjeri mogu da uštede vreme, trud i resurse i smanje mogućnost greške.

Mogućnosti

CAD platforma opšte namene (npr. nanoCAD Plus)

nanoCAD Plus je kompaktan, robustan i sveobuhvatan CAD alat idealan za 2D projektovanje.

Tradicionalno jednostavan korisnički interfejs i standardni AutoCAD-oliki CAD alati obezbeđuju nanoCAD-u da ga bilo ko može koristiti.

nanoCAD se može koristit za crtanje i uređivanje prostih objekata - linija, kružnica, lukova, kao i kompleksnih objekata (blokova, kota itd). Pord toga omogućava uvoženje rasterskih slika. Pored rada sa 2D objektima, nanoCAD Plus poseduje alate koji omogućavaju učitavanje i pregled 3D objekata, kao i kreiranje 3D i Polyface Mesh modela. Takođe, nanoCAD Plus omogućava generisenje dokumentacije iz 3D modela kreiranog u različitim 3D alatima.

 General-CAD-Platform.png

Biblioteke parametarskih objekata.

nanoCAD Construction Site poseduje biblioteku blokova koja sadrži preko pet hiljada različitih parametarskih objekata. Baza sadrži gotove šablone, tablice, formulare, formate strana, zavrtnjeve i standardne objekte, temelje, stubove itd. Ovi objekti mogu biti direktno uneti u crtež, a parametrima može biti dodeljena neka vrednost i na taj način će sam proces crtanja biti ubrzan. Paleta Object Manager omogućava standardan način upravljanje bazom objekata.

Svaki parametarski objekat sadrži setove parametara koji mogu biti promenjeni (poput dimenzija), čime se definiše njihov izgled na crtežum kao i način interakcije sa ostalim elementima crtež. Ukoliko je potrebno, korisnik može kreirati svoje objekte i sačuvati ih u bazi. Za ovu proceduru se koristi alat  Master of Objects. On omogućava da se grafička reprezentacija objekta i njegovih parametara lakše definiše.

Dynamic-Standard-and-Custom-Library-Objects-3.png

Moćni parametarski alati i alati za obeležavanje

Objekti u nanoCAD Construction Site-u poseduju neku vrstu inteligencije, koja se pokazuje kada su objekti u međusobnoj interakciji. Objekti su prikazani kao set prostih objekata, koji su međusobno povezani. Specijalni gripovi omogućavaju da se objekat razvuče, pomeri, rotira ili da se objekat izmeni, ali tako da ne dođe do izobličenja geometrije objekta. Takođe, razvijeni su i posebni alati koji omogućavaju napredno uređivanje objekata - dodavanje elementa, poravnanje teksta, postavljanje dela objekta u ogledalu itd.

Powerful-Parametric-and-Versatile-Annotating-Tools-1.png

Organizacija gradilišta

Organizacija gradilišta je važna faza bilo koje građevinske aktivnosti. Dobar raspored je preduslov za uštedu u vidu vremena, a samim tim i novca, a sa rastom veličine objekta, povećava i efikasnost izgradnje. Organizacija gradilišta obuhvata identifikaciju, odabir i postavljanje privremene mehanizacije i objekata u granicama gradilišta. Ovi privremeni objekti mogu biti portirnice, skladišta, radionice, privremene fabrike betona, kancelarije itd. Mogućnost postavljanja privremenih objekata zavisi od potreba gradilišta, kao i od veličine gradilišta, dimenzija samih objekata i same organizacije procesa gradnje.

Site-Layout-Design-and-Drafting.png

Saobraćajnice, detalji i proračuni

Saobraćajnice na gradilištu su jedan od važnih objekata, a nanoCAD Cosntruction Site poseduje alate za projektovanje različitih tipova puteva, pruga i pešačkih staza. Podešavanje sobraćajnica su grupisna u posebnom dijalogu. Koisik može da odabere koji tip saobraćajnice želi da projektue, definiše strukturu kolovozne konstrukcije i odredi stil prikaza. Proram automatski proračunava potrebne količine materijala koje su potrebne za izgradnju privremenih saobraćajnica. Pored toga, prilikom menjanja saobraćajnice, automatski preračunava količine.

 • nanoCAD Cosntruction Site poseduje sledeće mogućnosti:
 • parametarska kosntrukcija saobraćajnica;
 • projektovanje podloga;
 • generisanje rasporeda pločagenerisanje preseka
 • postavljanje saobraćajnih znakova
 • definisanje različitih tipova saobraćajnica.

 Road-Construction-Detailing-and-Calculation-1.png

Usmereno bušenje (Horizontal Directional Drilling - HDD) sa izveštajima

Bušenje usmerenih, tj. dirigovanih bušotina (HDD) može se definisati kao izrada kanala bušotine pod željenim uglom otklona i horizontalnim rastojanjem od vertikale do cilja ispod površine tla. HDD se koristi kada upotreba rovova i iskopa nije praktična. Ovaj način bušenja je pogodan za različite tipove tla, bilo da su u pitanju iskopi ispod puteva, dolina ili korita reka.

HDD-Horizontal-Directional-Drilling-with-reports-1.png

Sigurnost na gradilištu

Organizacija gradilišta uključuje sve aspekte rada - kako načine građenja, tako i procese koji se tiču zdravlja i sigurnosti, a samim tim i produktivnost. Najčešće se organizacija gradilišta vrši bez uzimanja u obzir svih relevantnih faktora - u velikom broju slučajeva se teži optimizacija građenja, bez uzimanja u obzir faktora sigurnosti na adekvatan način.

  Safety-on-site.png

Upravljanje projektom

Alat Project Manager Tool se koristi za definisanje tipova i rasporeda aktivnosti. Za svaku aktivnost se može definisati vrsta posla, početak, kraj, cena, oprema, materijali itd. Aktivnosti su raspoređene hijerarhijski. Project Managmenat Tool sadrži sledeće dokumente:

 • Listu aktivnosti
 • Listu opreme
 • Raspored aktivnosti
 • Pregled potreba za opremom
 • Pregled potreba za ljudstvom
 • itd.

Project Manager Tool vrši proračine privremenih potreba gradilišta za strujom i vodom.

Site-Project-Management-1.png